آمد ز درم دوش بتی

طلوع جانفزای تو کجا شد . دوش یم لیدبت تی نگیل هب بروت ،مکارت شیازفا رثا رب )2

2023-02-06
  اهمالك ب عد اهتمام ك يا رفيق م وجع بشدة
 1. Jh
 2. بتی سنگین‌دلی
 3. قوم را گفتم چونید شمایان به نبید
 4. Sharfnameh, peace and security, Nizami Ganjavi
 5. می دمد صبح و کله بست سحاب
 6. زمانه به کردار باغ بهشت زمین را گل
 7. به جان خواجه و حق
 8. که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این
 9. سنتور: علیرضا کدخدازاده