ج د د

Sك ْ? ? ϭرسϱϣدϷ̳ ̺Ϥپد ϱرϿد ̹رϱشمدϱΑ ̺̳ ϮΫرب ϮپΒϷتϓϱر ̹زϷنϣϱټ ̺نΑϱر د Ϯنϱ̳رϱ ϥϷϤϐت ،ϱ̴نϱ̳رΒ̳ ̺ϷΒϷتϓϱرد ̹رϣ ΒϷتړΑ Ϯت ̹رتسب،ϱنϱتϷϣϱϤϐم ̺نΑϱرϱΑϱϣدϷ̳ نمزم Ϯϣ ϱϷϓϱرΒند Ϯب Ϯتسرم Ϯپ ̺ϷΒϛϱد ̹ړ̳ ټϷټΑر Ϯب . این را بدان که خداوند مهربان شر آنها را از سر تو و زندگیت کم خواهد کرد

2022-12-06
    مستويات الطاقه الدنيا و تكون من اللغه في الالكترونات
  1. CS-CCCC-P1/F1 Issue : 2
  2. July 8, 2020 · Cairo, Egypt ·
  3. إ 0
  4. 01 aed: 50 aed to inr = ₹ 993
  5. 00660 euro, which is €0